Sleva na
první nákup
Rychlý výběr
na 3 kliknutí
Poštovné
již od 54 Kč
Bezproblémové
reklamace
Vše skladem v ČR,
ihned odesíláme!

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

Marketing Online Company s.r.o.

se sídlem K Potoku 3066, 390 03 Tábor

identifikační číslo: 054 58 421

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25306

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese internetového obchodu www.nejlepsi-darecky.cz (dále jen „zprostředkovatel“)

 

k úpravě práv a povinností vzniklých z Kupní smlouvy uzavřené mezi

obchodní společností

4Leaders s.r.o.

se sídlem Příběnická 695/5, 39001 Tábor

identifikační číslo: 281 44 708

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20248,

která je dodavatelem zboží on-line obchodu umístěného na internetové adrese internetového obchodu www.nejlepsi-darecky.cz (dále jen „prodávající“), na straně jedné,

 

a

 

zákazníkem tohoto on-line obchodu (dále jen „kupující“), na straně druhé.

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.       Tyto obchodní podmínky zprostředkovatele Marketing Online Company s.r.o., se sídlem K Potoku 3066, 390 03 Tábor, identifikační číslo: 05458421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 25306 (dále jen „zprostředkovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím obchodní společností 4Leaders s.r.o., se sídlem Příběnická 695/5, 390 01 Tábor, identifikační číslo: 28144708, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20248 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu, který spravuje zprostředkovatel. Internetový obchod je provozován zprostředkovatelem na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nejlepsi-darecky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Internetový obchod je propagován a marketingovou podporu mu zajišťuje zprostředkovatel, který přeposílá objednávky k akceptaci a vyřízení prodávajícímu.

 

1.2.       Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5.       Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.6.       Zprostředkovatel propaguje internetový obchod samostatně, na své jméno, náklady a na svou odpovědnost.

 

 

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.       Zprostředkovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 4 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.  Prezentace zboží ve webovém rozhraní není návrhem na uzavření smlouvy.

 

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5.       Před zasláním objednávky zprostředkovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující zprostředkovateli kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatelem považovány za správné. Objednávka se prostřednictvím Zprostředkovatele odesílá Prodávajícímu. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

- v hotovosti anebo bezhotovostně platební kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, oznámený prodávajícím kupujícímu za tímto účelem (dále jen „účet prodávajícího“)

 

- bezhotovostně prostřednictvím platební brány;

 

- bezhotovostně platební kartou;

 

4.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4.       V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.5.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Kupující se nemůže povinnosti zaplatit kupní cenu zprostit poukazem, že neměl možnost si věc prohlédnout.

 

4.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající 4Leaders s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1.       Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

5.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy slouží reklamační formulář - www.nejlepsi-darecky.cz/reklamace. Po vyplnění reklamačního formuláře kupující vyčká na instrukce prodávajícího, jak dále postupovat.

 

5.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

5.4.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.6.       V případech, kdy má kupující v souladu s čl. 5.2. obchodních podmínek právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména o závazcích, kupní smlouvě a ochraně spotřebitele.

 

7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

 

7.4.        Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

 

7.5.      Ustanovení uvedená v čl. 7.4. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

7.6.         Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Zprostředkovatel je povinen poskytnout součinnost při vyřízení reklamace, nepřebírá však žádná práva a povinnosti smluvní strany, zejména k plnění nároků z vad zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

 

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Vožická 620, 390 02 Tábor, Česká republika, elektronickou poštou na adrese reklamace@4leaders.cz, nebo prostřednictvím reklamačního formuláře na adrese

www.nejlepsi-darecky.cz/reklamace

 

7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

7.10.      Kdo má právo z odpovědnosti za vady, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

7.11.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

 

8.3.       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy www.nejlepsi-darecky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.4.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

8.5.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

8.6.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění v České republice. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním povinností na úseku ochrany spotřebitele.

 

8.7.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností. Kupující nemá právo domáhat se vůči prodávajícímu obnovení jednání o smlouvě, ani když prokáže, že změnu okolností nemohl rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se kupujícímu stala až po uzavření smlouvy známou.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

11.1.Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. Zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení je řešeno zde: https://www.nejlepsi-darecky.cz/gdpr

 

10. DORUČOVÁNÍ

 

10.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11.1.  Vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právem.

 

11.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

11.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

11.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

11.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování 4Leaders s.r.o., Příběnická 695/5, 39001 Tábor, adresa elektronické pošty info@nejlepsi-darecky.cz, telefon +420 380 070 162.

 

Tyto obchodní podmínky ruší a v plném rozsahu nahrazují obchodní podmínky ze dne 1.6.2022.

 

V Táboře, dne 6.1.2023    

 

 

 

Příloha č. 1

 

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

 

(tento formulář je třeba vyplnit a vrátit pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

 

 

 

- Adresát [zde vložte název obchodníka, jeho úplnou poštovní adresu a případně číslo faxu a e-mailovou adresu]

 

- Já(*) tímto oznamuji(*), že odstupuji(*) od kupní smlouvy na následující zboží(*)

 

- Datum uzavření(*)/doručení(*)

 

- Jméno a příjmení spotřebitele

 

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

 

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě, že je tento formulář oznámen v listinné podobě)

 

- Datum